Uncategorized

בשביל מה כדאי מנהג יהודי תקול להדליק נר בתקופתו של האבלות וביום השנה לפטירת אדם?

כמה עולה ספר תורה מבחינים בהם את אותם המנהג השייך הדלקת נרות נשמה. בבתי האבלים, בבתי הקברות, בנוסף רוצים את להדליק נר נשמה בערב זמן כיפור, שמיני עצרת (שמחת תורה), שביעי שהיא פסח ושבועות.

הסיבה להדלקת הנר הנוכחית כיווני כישוריהם מסמל את נשמת מי, כמו למשל שמבואר בפסוק (משלי בעיקרון, כז): “נר ה’ נשמת אדם”. כמו שהנר הינו להאיר את כל החושך, בדרך זו כמו כן הנשמה מפיצה מאור רוחני במחשכי חומרי הפורמולה והגשמיות. כשאנו רוצים להביא מעולה לנשמות יקירנו, אנחנו משתמשים בנר שמסמל את אותן האור שכבה באירופה דבר זה, ואת רצונו שלנו שהוא ימשיך להאיר הרבה מאוד. במהלך טעם הוא למעשה, מתאים שאור הנר ישמש לתפילה וללימוד, וככה נשמת המת תתעלה על ידי שאנשים מקיימים מצוות יכולים להיות ומחזקים את אותם רמתם הרוחנית מפאת נשמה אותם.בעתיד לאותו פריט, אפילו נדבה מטעם סכומי כסף הרבה חשמל לבית כנסת מועילה אפילו זו, שכן האור תומך ללימוד ולתפילה במעונכם כנסת ישראל.

יתרה מכך, הדלקת נרות הזו סממן הנקרא כבוד (אפילו כעת, בשמחות חגיגיים וכמו שהזכרנו בדף בדבר הדלקת נרות שבת), על כן במערכת עת כיפור אתם מכבדים רק את השמחה המתקיימות מטעם קרבה לאלוקים ותשובה, בהדלקת נרות המתקיימות מטעם כבוד, ובשיטה זו נשמת המת, שלכבודו הדלקנו נר מתעלה, (שהרי מכבדים רק את הסביבה הקדוש לזכותו), ומתקרבת לבוראה.

יתרה מכך, בהתאם חכמת הקבלה הנשמה עצמה נהנית מהנר, אפי’ שהנר הינו גשמי והנשמה רוחנית. יש עלינו קישור מושלם רק אחת הנשמה לנר (כפי שמרומז בפסוק במשלי), על כן נהגו להדליק בנרות דווקא, וישנו שהקפידו על נר שיש להן שמן זית.